• නැගෙනහිර හෑරීම
 • නැගෙනහිර හෑරීම

Offshore Mooring Chain

 • අක්වෙරළ මුරිං දාම සවි කිරීම්

  අක්වෙරළ මුරිං දාම සවි කිරීම්

  Offshore Mooring Chain Fittings East Marine හට යාත්‍රා, අක්වෙරළ වේදිකා, මුරිං සහ අක්වෙරළ ව්‍යාපෘති සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ට නැංගුරම් දාම, අක්වෙරළ නැංගුරම් දාම සහ උපාංග පිළිබඳ සම්පූර්ණ විසඳුමක් ලබා දිය හැකිය.අපගේ මූලික ශක්තිය ලැබෙන්නේ උසස් දාම සලකුණු නිෂ්පාදන උපකරණ සහ…

 • Studless සහ Stud Offshore Mooring Chain

  Studless සහ Stud Offshore Mooring Chain

  Studless සහ Stud Offshore Mooring Chain East Marine හට නැංගුරම් දාමය, අක්වෙරළ නැංගුරම් දාමය සහ යාත්‍රා, අක්වෙරළ වේදිකා, මුරිං සහ අක්වෙරළ ව්‍යාපෘති සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ට උපාංග පිළිබඳ සම්පූර්ණ විසඳුමක් ලබා දිය හැකිය.අපගේ මූලික ශක්තිය පැමිණෙන්නේ උසස් දාම සලකුණු නිෂ්පාදන උපකරණ වලින්...