• නැගෙනහිර හෑරීම
 • නැගෙනහිර හෑරීම

Offshore Mooring Chain

 • Studless සහ Stud Offshore Mooring Chain

  Studless සහ Stud Offshore Mooring Chain

  Studless සහ Stud Offshore Mooring Chain East Marine හට නැංගුරම් දාම, අක්වෙරළ නැංගුරම් දාමය සහ යාත්‍රා, අක්වෙරළ වේදිකා, මුරිං සහ අක්වෙරළ ව්‍යාපෘති සඳහා සේවාදායකයින්ට උපාංග පිළිබඳ සම්පූර්ණ විසඳුමක් ලබා දිය හැකිය.අපගේ මූලික ශක්තිය පැමිණෙන්නේ උසස් දාම සලකුණු නිෂ්පාදන උපකරණ වලින්...

 • Offshore Mooring Chain උපාංග

  Offshore Mooring Chain උපාංග

  Offshore Mooring Chain Accessories East Marine හට යාත්‍රා, අක්වෙරළ වේදිකා, නැංගුරම් සහ අක්වෙරළ ව්‍යාපෘති සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ට නැංගුරම් දාම, අක්වෙරළ නැංගුරම් දාම සහ උපාංග පිළිබඳ සම්පූර්ණ විසඳුමක් ලබා දිය හැකිය.අපගේ මූලික ශක්තිය ලැබෙන්නේ උසස් දාම සලකුණු නිෂ්පාදන උපකරණ සහ…